marți, 24 noiembrie 2015

Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. HOTARARE privind organizarea, functionarea si atributiile Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 17 noiembrie 2015,
luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a ministerelor,
reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL IMăsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor

Art. 1.

(1) Se înfiinţează Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în scopul constituirii şi promovării unui cadru riguros de consultări publice cu societatea civilă.
(2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, adoptată în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Finanţarea organizării şi activităţii Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se face de la bugetul de stat, iar ministrul pentru consultare publică şi dialog civic are calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul ministerului.
(4) În anul 2015, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
(5) Salarizarea personalului din cadrul Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor echivalente din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2.

Se înfiinţează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin reorganizarea şi preluarea activităţilor Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, care se desfiinţează, şi prin preluarea activităţii şi a structurilor în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

Art. 3.

Se înfiinţează Ministerul Energiei, prin reorganizarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, care se desfiinţează.

Art. 4.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi schimbă denumirea în Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 5.

Ministerul pentru Societatea Informaţională îşi schimbă denumirea în Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

Art. 6.

Atribuţiile viceprim-miniştrilor prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2015 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

CAPITOLUL IIMăsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

Art. 7.

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele prevăzute la art. 2 şi 3 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Ministerele prevăzute la art. 2 şi 3, care preiau activităţi şi structuri de la alte ministere, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau personalul aferent acestora în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ministerelor care derulau aceste activităţi.
(3) Ministerele prevăzute la art. 2 şi 3 preiau pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat cu data de 1 ianuarie 2016, posturile, personalul preluat, precum şi patrimoniul ministerelor reorganizate, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (3) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8.

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare- preluare prevăzute la art. 7 alin. (3), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli ale ministerelor prevăzute la art. 2şi 3 se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.
(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare până la finele anului 2015 vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2015 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor nou-înfiinţate.

CAPITOLUL IIIModificarea unor acte normative

Art. 9.

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
a) "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;
b) "Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului" cu "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri";
c) "Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri" cu "Ministerul Energiei";
d) "Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice" cu "Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice";
e) "Ministerul pentru Societatea Informaţională" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională";
f) "ministrul economiei, comerţului şi turismului" cu "viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri";
g) "viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne" cu "ministrul afacerilor interne";
h) "ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice" cu "viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice";
i) "ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri" cu "ministrul energiei";
j) "ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice" cu "ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice";
k) "ministrul pentru societatea informaţională" cu "ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională";
l) "ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul" cu "ministrul delegat, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul".

Art. 10.

La articolul 1 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
a) Cancelaria Primului-Ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de şeful Cancelariei; în cadrul Cancelariei Primului-Ministru îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; în structura Cancelariei Primului-Ministru funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;
. . . . . . . . . .
c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat, care are calitatea de ordonator terţiar de credite. În cadrul departamentului funcţionează unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului."

Art. 11.

La articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se abrogă.PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ioan-Dragoş Tudorache
Secretarul general al Guvernului,
Sorin Sergiu Chelmu
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,
Victoria-Violeta Alexandru
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Adrian Curaj
Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Bucureşti, 19 noiembrie 2015.
Nr. 55.

HOTARARE privind organizarea, functionarea si atributiile Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

HOTARARE privind organizarea, functionarea si atributiile Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin.(1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, al art.1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale si principalele functii si atributii
ART. 1
(1) Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic, denumit in continuare ministerul,se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, in scopul constituirii si promovarii unui cadru riguros de consultari publice cu societatea civila.
(2)  In vederea indeplinirii scopului prevazut la alin. (1), ministerul realizeaza politici nationale in domeniul dialogului civic, consultarii publice, transparentei si guvernarii deschise, indeplinind rolul de autoritate de stat.
(3)    Ministerul asigura institutionalizarea unor mecanisme eficiente pentru garantarea unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente prin promovarea transparentei si a dialogului constant cu societatea civila organizata, cu cetatenii si cu toti actorii publici interesati.
ART. 2
Sediul ministerului este in municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sector 1.Ministerul isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute sau utilizate in conditiile legii.
ART. 3
Ministerul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale: Ministerul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si aplica, la nivelul Guvernului, instrumente democratice de dialog si participare civica in vederea conturarii, elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale prioritare prin consultare activa cu societatea civila si cetatenii;
b) contribuie la cresterea capacitatii Guvernului de a pune in practica politici publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si eficienta, inclusiv privitor la relatia cu organizatiile societatii civile si cetatenii;
c) ofera cadrul si pune in practica instrumente in vederea promovarii prioritatilor de politica publica ale Guvernului urmarind stimularea dezbaterilor asupra acestora cu societatea civila si cetatenii;
d) elaboreaza si pune in practica instrumente care sa contribuie la cresterea integritatii la nivelul Guvernului;
e) organizeaza cadrul de dialog la nivelul Primului-Ministru cu societatea civila;
f)
evalueaza
rezultatele
implementarii
actualei
Strategii
privind
Parteneriatul
pentru  o
Guvernare  Deschisa
(Open
Government
Partnership) si o elaboreaza pe cea aferenta perioadei iunie 2016 - iunie 2018 realizand inclusiv Planul National de Actiune pentru un Guvern mai deschis, mai responsabil, mai eficient, prin promovarea transparentei guvernamentale, incurajarea participarii civice la viata publica, folosirea noilor tehnologii in administratie si combaterea coruptiei respectiv urmareste punerea lor in practica;
g)  coordoneaza metodologic activitatea structurilor din cadrul ministerelor cu atributii legate de politicile publice pentru o guvernare deschisa, participativa, responsabila si eficienta, inclusiv pe cele cu atributii privind relatia cu organizatiile societatii civile si cetatenii, folosind informatii transmise sistematic de la ministere despre activitatile lor in relatia cu organizatiile societatii civile si cu cetatenii;
h) realizeaza o coordonare metodologica interministeriala in domeniu cu referire la domeniul sau de competenta;
i) contribuie la cresterea transparentei privind actele normative supuse aprobarii in sedintele de Guvern;
j) contribuie la optimizarea cadrului normativ in domeniul de activitate;
k) avizeaza proiectele de acte normative care privesc sfera sa de competenta;
l) avizeaza rapoartele de activitate ale ministerelor in domeniul sau de responsabilitate si asista metodologic autoritatile publice sa realizeze procesul de avizare la nivelul institutiilor subordonate;
m) coordoneaza metodologic activitatea de petitionare in colaborare cu alte institutii competente, conform atributiilor specifice si in legatura cu indeplinirea obiectivelor din cadrul Programului de Guvernare;
n) sprijina autoritati si structuri ale Guvernului in luarea masurilor privind cresterea capacitatii sectorului neguvernamental sustinandu-l in demersul de a contribui la elaborarea de politici publice privind practicarea unei guvernari deschise, participative, responsabile si eficiente, in conformitate cu nevoile societatii;
o) reprezinta interesele Guvernului la nivelul tarii si in strainatate, in domeniul politicii privind guvernarea deschisa, participativa, responsabila si eficienta;
p) determina directii de actiune strategica pentru sincronizarea la nivel european a politicilor si a strategiilor de cooperare cu societatea civila organizata si cu cetatenii;
q) orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.
ART. 4
(1) Ministerul exercita, in conditiile legii, auditul intern asupra activitatilor desfasurate potrivit competentelor sale.
(2) Ministerul initiaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate si avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu activitatea sa.
(3) Ministerul elaboreaza strategia de comunicare, coordoneaza si monitorizeaza sistemul de comunicare interna si externa de la nivelul structurilor aflate in coordonarea ministerului, potrivit competentelor sale.
ART. 5
(1) Pentru realizarea functiilor sale, ministerul solicita autoritatilor si institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale si locale informatii necesare desfasurarii activitatii sale care ii sunt furnizate, in conditiile stabilite prin protocol incheiat intre partile implicate.
(2) Ministerul stabileste, in conditiile legii, raporturi de colaborare cu institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii Europene.
CAPITOLUL II
Conducerea Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic
ART. 6
(1) Conducerea ministerului se exercita de catre ministrul pentru consultare publica si dialog civic, denumit in continuare ministru. Ministrul este ajutat in activitatea sa de catre doi secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite si poate delega aceasta calitate, in conditiile legii.
(3) Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si institutii publice, organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice romane si straine. Prin ordin al ministrului unele atributii pot fi delegate, in conditiile legii.
(4) In exercitarea atributiilor ce ii revin, ministrul emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
ART. 7
(1) Ministerul are un secretar general inalt functionar public, numit in conditiile legii.
(2) Secretarul generalasigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale dintre structurile ministerului.
(3) Secretarul generalindeplineste si alte atributii si responsabilitati prevazute in regulamentul de organizare si functionare al ministerului sau incredintate de ministru, in conditiile legii.
CAPITOLUL III
Organizarea Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic
ART. 8
(1) Structura organizatorica a ministerului este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. In cadrul structurii organizatorice pot fi infiintate, prin ordin al ministrului, directii in cadrul directiilor generale, servicii, birouri sau compartimente.
(2) Atributiile si raspunderile structurilor din cadrul ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
ART. 10
(1) Ministerul asigura administrarea bunurilor proprietate publica si/sau privata din patrimoniul sau, constituit potrivit legii.

PRIM - MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu